Szkolenia dla liderów

ABC LIDER

Lider to osoba  odpowiedzialna za tworzenie wizji, kultury i wartości organizacji. Potrafi inspirować  i motywować  pracowników do podążania za nim. Propozycja szkolenia dla liderów  koncentruje się na  wydobyciu, wypracowaniu i rozwoju  konkretnych umiejętności liderskich.

Korzyści:

 • Rozwój umiejętności zarządzania swoim zespołem.
 • Rozwój umiejętności motywowania i inspirowania ludzi.
 • Kontrolowanie emocji.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Umiejętne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

 

KOMUNIKACJA

Na tych szkoleniach pracujemy nad pogłębieniem świadomości własnych zachowań w kontakcie z drugim człowiekiem oraz rozwijaniu konstruktywnych umiejętności komunikacyjnych.

Korzyści:

 • Świadomość oraz praca nad indywidualnymi błędami w komunikacji.
 • Rozwój kompetencji komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji z drugim człowiekiem w oparciu o konstruktywną komunikację zwrotną.

 

KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA

Dobrze sformułowana informacja zwrotna, z dobrym założeniem może przynieść wyjątkowe korzyści. Pracownicy potrzebują wiedzieć co robią dobrze, a co nie. Usłyszenie od siebie nawzajem opinii i sugestii przekazanych w umiejętny sposób, pozwala wspierać się nawzajem w uczeniu i usprawnia pracę zespołu. Dawanie informacji zwrotnej jest umiejętnością, którą można rozwijać i wzmacniać. I jak każda umiejętność wymaga praktyki w bezpiecznych warunkach, bez presji czasu i wyniku.

Korzyści:

 • Efektywne słuchanie i budowanie zaufania w zespole
 • Nauka wypowiadania potrzeb
 • Lepsza wydajność
 • Efektywne uczenie nowych umiejętność i rozwój
 • Przyjazna atmosfera pracy
 • Wewnętrzna motywacja

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Zarządzanie zmianą jest procesem. Posiadanie umiejętności zarządzania zmianą jest nieodłącznym elementem sukcesu i efektywności w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Korzyści:

 • Umiejętność efektywnego zarządzania zmianą.
 • Zyskanie świadomości czym jest zmiana i jak się z nią zmierzyć lub zaprzyjaźnić.
 • Umiejętne formułowanie celów.

 

ZARZĄDZANIE CZASEM

Na szkoleniu uczestnicy poznają narzędzia do świadomego planowania, określania priorytetów i konstruowania celów. Stawiają sobie cele długo i krótkoterminowe, tworząc plan ich realizacji.

Korzyści:

 • Rozpoznanie „pożeraczy czasu”, wspólne wypracowanie środków zaradczych.
 • Świadome zarządzanie czasem poprzez postawienie konkretnych celów oraz kontrola ich realizacji.
 • Poznanie narzędzi umożliwiających sprawne planowanie długo i krótko terminowe.
 • Wypracowanie funkcjonalnego planu dnia.

 

PROWADZENIE SPOTKAŃ

Celem tych szkoleń jest wyposażenie odbiorców szkolenia w praktyczne umiejętności związane z organizacją i właściwym przeprowadzaniem spotkań.

Korzyści:

 • Podniesienie kompetencji i pewności siebie w obszarze prowadzenia spotkań.
 • Uświadomienie sobie i rozwój indywidualnego stylu komunikacji.
 • Umiejętne zachowanie w zależności do rodzaju odbiorcy
 • Podniesienie poziomu umiejętności przygotowania oraz prowadzenia spotkań.

 

SZTUKA PREZENTACJI

Autoprezentacja w życiu zawodowym 
Proponowane szkolenie to przede wszystkim rozwój nowych umiejętności przełamywania barier związanych z publicznymi wystąpieniami, wypracowaniami własnego stylu prezentowania treści, wywierania wpływu na odbiorców, stosowania efektywnych narzędzi podtrzymujących uwagę słuchaczy i wywierania pozytywnego wrażenia.

Korzyści:

 • Zdobycie pewności siebie.
 • Umiejętne wywieranie wpływu na ludzi.
 • Godne prezentowanie się na forum.
 • Poznanie struktury prezentacji .
 • Umiejętne wykorzystywanie różnego rodzaju pomocy podczas prezentacji.
 • Poznanie technik angażowania słuchaczy podczas prezentacji.
 • Rozwijanie retoryki w udzielaniu odpowiedzi na trudne pytania.
 • Umiejętne korzystanie z mowy ciała – komunikacja niewerbalna.
 • Kontrolowanie emocji, tremy, stresu.

 

ASERTYWNOŚĆ

Szkolenia w temacie asertywności skupiają się na rozpoznaniu mocnych stron i obszarów do poprawy zachowań uczestników w kontaktach z ludźmi oraz na budowaniu pewności siebie.

Korzyści:

 • Zdefiniowanie czym jest a czym nie jest asertywność.
 • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Analiza postaw wobec siebie i otoczenia.
 • Rozwój asertywnej postawy podczas konfliktu, odmowy, sytuacji kryzysowej.

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wachlarzem narzędzi rozwiązywania konfliktów oraz pokazanie ich konsekwencji, tak aby móc decydować o swoim zachowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Korzyści:

 • Zdefiniowanie czym jest konflikt.
 • Poznanie źródeł konfliktu.
 • Poznanie narzędzi służących do rozwiązywania konfliktów.
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole i poza nim.

 

NEGOCJACJE

Celem tego szkolenia jest uzbrojenie uczestników w szereg umiejętności logicznego i strategicznego myślenia jak i zarządzania emocjami podczas negocjacji.

Korzyści:

 • Zapoznanie się z etapami i zasadami profesjonalnego przeprowadzenia negocjacji.
 • Wypracowanie cech skutecznego negocjatora.
 • Rozwój efektywnej komunikacji i autoprezentacji w negocjacjach.
 • Świadoma kontrola własnych emocji.
 • Umiejętne wywieranie wpływu na drugiej stronie podczas negocjacji.